Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie

Realizuje następujące zadania:
 • z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
 • prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy.
 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia;
 • organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • organizuje kursy doskonalące i nadające uprawnienia
 • jest ośrodkiem egzaminacyjnym.
Centrum Kształcenia Zawodowego współpracuje z:
 • pracodawcami w zakresie:
 • organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
 • przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
 • kształcenia ustawicznego pracowników;
 • urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
 • innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych!

Kontakt:

Iwona Michalik – kierownik kształcenia praktycznego
Tel.: 29-642-99-17
e-mail: ckz@ceziu.pl

Adres: ul. Świętojańska 82, 07-200 Wyszków